Ogłoszenie

Zaplanuj wizytę

Stowarzyszenie Rodzinne Próg Nadziei zaprasza na spotkanie ze specjalistami w siedzibie stowarzyszenia Wasilków ul. Nadrzeczna 1 : psycholog, lekarz psychiatra od uzależnień w sprawie porad nieodpłatnie w marcu odbędzie się to:

14.03 poniedziałek;

28.03 poniedziałek.

Więcej informacji pod nr tel. 514-391-225 bądź strona Stowarzyszenie „Próg Nadziei” Wasilków | Facebook

Regulamin Stowarzyszenia Rodzinnego Próg Nadziei

REGULAMIN

            STOWARZYSZENIA RODZINNEGO PRÓG NADZIEI

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzinne Próg Nadziei.
  W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wasilków.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

                                                                        § 2

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Działalność kulturalnooświatowa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 2. Ochrona i promocja zdrowia;
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 5. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 6. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
 7. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia;
 8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek członków Stowarzyszenia i ich rodzin;
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10.  Aktywizacja seniorów poprzez zajęcia upowszechniające kulturę fizyczną, sport, zajęcia muzykoterapii i inne.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, a także turystycznosportowej itp. zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego, w tym do spędzania czasu wolnego w abstynencji;
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej oraz stworzenie osobom uzależnionym warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości;
 3. Współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych;
 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą;
 5. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 3. Członek ma prawo:
 4. Wybierać  i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 5. Uczestniczyć w Zebraniu Członków;
 6. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 7. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 8. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 9. Członek obowiązany jest do:
 10. Przestrzegania norm współżycia społecznego, postanowień Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
 11. Uczestnictwa w spotkaniach społeczności Stowarzyszenia,
 12. Uczestnictwa w dorocznym Zebraniu Członków – udział w dorocznym Zebraniu Członków jest obowiązkowy;
 13. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
 14. Dbania o mienie Stowarzyszenia;
 15. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 17. Wykluczenia z powodu:
 18. nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 19. nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności na spotkaniach społeczności Stowarzyszenia, a w szczególności na dorocznym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 20.  działania na szkodę Stowarzyszenia,
 21. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
 22. utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.
 23. Skreślenia z listy członków na skutek:
 24. wystąpienia członka na piśmie do Zarządu o skreślenie z listy członków,
 25. śmierci członka.
 1. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd.
 2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 5

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Zebranie Członków,
 3. Zarząd.
 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. W sprawach określonych w ust. 6 pkt 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia. 
 4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
 6. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
 7. wybór i odwołanie Zarządu,
 8. przyjmowanie i odwoływanie członków,
 9. uchwalanie zmian Regulaminu,
 10. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 12. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
 13. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
 14. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
 15. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
  10 000 zł.
 1. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 2. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Zebrania Członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
 10. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 11. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 13. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
 14. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik.

12. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu działających łącznie.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

14. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

15. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 6

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn,
 4. zbiórek publicznych,
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 7

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.


Wznowione dyżury specjalistów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie herb-Wasilkow.png

Stowarzyszenie Próg Nadziei informuje o wznowieniu pracy specjalistów na rzecz mieszkańców Wasilkowa. Pod numerem 514 391 225 można umówić się z: psychologiem, specjalistą uzależnień, terapeutą uzależnień czy fizjoterapeutą. Psycholog i lekarz specjalista uzależnień przyjmują w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia Próg Nadziei na ul. Nadrzeczna 1 w godzinach 14:00-18:00. Fizjoterapeuta drugi i czwarty wtorek od 17:00-19:00. Koordynator pełni dyżur w godzinach pracy specjalistów, w każdą sobotę godz. 17:00-20:00 i w pierwszą i trzecią środę miesiąca szczegółowe informacje pod nr tel. 514391225. Projekt ten jest współfinansowany przez Gmina Wasilków.

Ocalmy Próg Nadziei

Zbiórka Ocalmy Próg Nadziei w Wasilkowie - zdjęcie główne

Ocalmy Próg Nadziei w Wasilkowie

Stowarzyszenie – „Próg Nadziei” Wasilków ma na celu promocję życia bez alkoholu oraz działania informacyjnego dotyczącego sposobu wyjścia z nałogu. Stwarza możliwości aktywnego spędzania czasu mieszkańcom Wasilkowa. Aktualnie jedynie czym dysponujemy to lokal, w którym jest bardzo dużo do zrobienia aby mógł być użyteczny do naszej działalności.

Mamy ręce gotowe do działania i niesienia pomocy innym:

Ale mamy też dużo pracy przed sobą aby móc zacząć:

Aby stworzyć miejsce przyjazne ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, musimy wyremontować pomieszczenia i je odpowiednio zagospodarować. Potrzebujemy dosłownie wszystkiego:

– nowych podłóg i drzwi

– mebli biurowych

– sprzętu biurowego

– sprzętu komputerowego

Każda złotówka jest na wagę złota.

Aktualizacja 16.07.2020

Prace w nowej siedzibie posuwają się do przodu dzięki bezinteresownej pomocy wielu ludzi dobrego serca.

Dziękujemy Wam wszystkim!

Oto jak wygląda obecnie sala, gdzie będą prowadzone zajęcia: